Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. с отразени резултати от проведените консултации, нетехническо резюме към доклада, както и становище по Екологична оценка на Министерство на околната среда и водите, може да намерите приложени по-долу.