Контакт

Управляващ орган

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

    Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (Д УТС) 
    ул. "Стефан Караджа" № 9 
    1000 София, България   
    http://www.mrrb.bg/

 

Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично  сътрудничество"

   Траяна Йорданова 
   trayana.Jordanova(at)mrrb.government.bg

 

Отдел "Законодателство и нередности" (по въпроси за нередности)

   Ирена Георгиева – Денева 
   IDeneva(at)mrrb.government.bg

 

Отдел "Финансово управление и контрол"

   Борис Янев 
   BYanev(at)mrrb.government.bg

 

Звено за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за ТГС

   Виктор Стоянов 
   VStoyanov(at)mrrb.government.bg

 

За официална кореспонденция с Управляващия орган

   ma_ipacbc(at)mrrb.government.bg 

 

Национален партниращ орган

Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия

Сектор "Програми за европейска териториално сътрудничество" 
   ул. "Немањина" № 34 
   11000 Белград, Сърбия 
   Тел: +381 11 3061 100 
   Факс: +381 11 3061 110 
   office(at)mei.gov.rs

 

Съвместен секретариат - главен офис

   ул. "Стефан Караджа" № 9 
   МРРБ, офиси 3 и 3A, ет. 1 
   1000 София, България

   

   Славиян Костадинов

   Ръководител на Съвместния секретариат

   Тел: +359 2 9405 666

   slaviyan.kostadinov@mrrb.government.bg

   Златка Плеснева 
   Експерт "Мониторинг на инвестиционни проекти" 
   Тел: +359 2 9405 361 
   zlatka.plesneva(at)mrrb.government.bg

   Румяна Славовска 
   Експерт "Управление на проекти" 
   Тел: +359 2 9405 337 
   RSlavovska(at)mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат – клон Ниш

   Тржно пословни центар "Калча" 
   "Обреновићева" ББ, II спрат, ламела "С", локал "С-67" 
   18000 Ниш, Србија    

   Ана Петрониевич  
   Експерт "Мониторинг" 
   Тел: +381 18 513 224 
   ana.petronijevic(at)mei.gov.rs

   Мая Йованович 
   Експерт "Мониторинг"
   Тел: +381 18 513 224 
   maja.jovanovic(at)mei.gov.rs

   Милена Новчич 
   Експерт "Мониторинг" 
   Тел: +381 18 513 224 
   milena.jovanovic(at)mei.gov.rs

   Сенка Йокович 
   Експерт "Мониторинг" 
   Тел: +381 18 513 224 
   senka.jokovic(at)mei.gov.rs