Документи

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, разработени въз основа на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление Приета с ПМС № 111 от 10.08.2023 г., обн. ДВ. бр.70 от 15 август 2023 г. (НАНЕФСУ) може да видите в приложения по-долу файл.

Оценка на въздействието на Интеррег ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2014 - 2020

През 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга за оценка на въздействието на Интеррег програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014-2020, управлявани от Република България.